Vragen en
Antwoorden

Alle wegen in de omgeving, zowel Slotlaan, PC Boutensingel als ook de Schönberglaan hebben een capaciteit die tussen de 12.000 en 15.000 motorvoertuigen per etmaal ligt. Uit het gehanteerde verkeersmodel blijkt dat er nog voldoende ruimte is om de te verwachten verkeersaantrekkende werking op te kunnen vangen. Overigens ligt de rijroute via de Slotlaan ook meer voor de hand omdat die sneller en korter is.

Voor de Algeraweg zijn er nog geen definitieve plannen. Er loopt nu een studie naar de mogelijkheden. Hierover is verder nog geen besluit genomen. We kunnen hier dan ook nog geen uitsluitsel op geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van De Blinkert is in 2018 een akoestisch onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau Peutz naar juist die vraag. Daaruit bleek dat de belasting in het gebied tegenover de De Blinkert door nieuwe bebouwing (ongeachte de bouwhoogte) met 0-0,5 dB toe neemt. De conclusie uit het onderzoek is dat deze toename voor het gehoor niet waarneembaar is.

Bij het inmeten van de bomen wordt onderscheid gemaakt op basis van stamomtrek omdat dit een helder criterium is. Jonge zaailingen worden hiermee niet meegenomen bij de ingemeten bomen.

Bestaande bomen zijn zo veel mogelijk ingepast in het nieuwe ontwerp. Een aantal bomen moet gekapt worden uit veiligheidsoverwegingen of omdat sprake is van achterstallig onderhoud. Ook op de plekken waar gebouwen komen, of voorbelast wordt, is behoud niet mogelijk. Dit geldt ook voor een Linde en een Esdoorn midden in het plangebied, maar omdat deze een beschermde status hebben worden ze verplant naar de rand van het plangebied. Bij de te behouden bomen wordt de onderbegroeiing ook zo veel mogelijk gespaard. Via onderstaande beelden is goed te zien welke bomen/planten worden verwijderd en/of worden aangeplant.

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort werd ervan uitgegaan dat de plannen gezamenlijk met David Lloyd opgepakt zouden worden. Dit is echter niet gelukt en hierom zijn de plannen voor de herontwikkeling van het Blinkertgebied zonder de gronden van David Lloyd uitgewerkt. 

De gemeente Capelle aan den IJssel is er echter van overtuigd dat de kwaliteit van het gebied ten goede kan komen als de gronden van David Lloyd alsnog meegenomen kunnen worden bij de planontwikkeling. Binnen de kaders van het gebiedspaspoort mogen nog 18 woningen op de parkeerplaats van David Lloyd gerealiseerd worden. Momenteel zijn gesprekken gaande tussen de gemeente, Van Wijnen en David Lloyd over het betrekken van de gronden van David Lloyd bij de planvorming. Hierbij wordt ook gekeken naar een mogelijke afwijking van het gebiedspaspoort. Als dit het geval is wordt hiervoor een nieuw participatietraject opgestart.

Om te reageren op beschikbare sociale huurwoningen van Havensteder moet u ingeschreven zijn bij Woonnet Rijnmond. Op deze gemeenschappelijke website adverteren alle corporaties in regio Rotterdam de woningen. Naast een geldige inschrijving moet u ook voldoen aan de voorwaarden van passend toewijzen. Voor de vrij sector huurwoningen is nog geen makelaar geselecteerd. 

De start van de verkoop staat gepland voor het 2e kwartaal 2022. Dan is alle informatie inclusief de prijzen bekend. Als u interesse heeft in een koopwoning kunt u zich inschrijven als geïnteresseerde via woneninblinq.nl