Vragen en
Antwoorden

Alle wegen in de omgeving, zowel Slotlaan, PC Boutensingel als ook de Schönberglaan hebben een capaciteit die tussen de 12.000 en 15.000 motorvoertuigen per etmaal ligt. Uit het gehanteerde verkeersmodel blijkt dat er nog voldoende ruimte is om de te verwachten verkeersaantrekkende werking op te kunnen vangen. Overigens ligt de rijroute via de Slotlaan ook meer voor de hand omdat die sneller en korter is.

Voor de Algeraweg zijn er nog geen definitieve plannen. Er loopt nu een studie naar de mogelijkheden. Hierover is verder nog geen besluit genomen. We kunnen hier dan ook nog geen uitsluitsel op geven. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website.

Ter voorbereiding op de ontwikkeling van De Blinkert is in 2018 een akoestisch onderzoek uitgevoerd door het adviesbureau Peutz naar juist die vraag. Daaruit bleek dat de belasting in het gebied tegenover de De Blinkert door nieuwe bebouwing (ongeachte de bouwhoogte) met 0-0,5 dB toe neemt. De conclusie uit het onderzoek is dat deze toename voor het gehoor niet waarneembaar is.

Bij het inmeten van de bomen wordt onderscheid gemaakt op basis van stamomtrek omdat dit een helder criterium is. Jonge zaailingen worden hiermee niet meegenomen bij de ingemeten bomen. 

Vanuit het gemeentelijk beleid is meegegeven dat monumentale bomen behouden moeten blijven, deze bevinden zich niet in het projectgebied. De doelstelling is echter wel om de bestaande bomen zo veel mogelijk in te passen in het nieuwe ontwerp, dit komt ook de landschappelijke waarde van de nieuwe buurt ten goede. Op de plekken waar gebouwen komen of voorbelast wordt is behoud uiteraard niet mogelijk. Omdat de bomen in het projectgebied niet in beheer waren bij de gemeente is er ook sprake van achterstallig onderhoud, sommige bomen moeten uit veiligheidsoverwegingen gekapt worden of, bij snelgroeiers, omdat de levensduur van de bomen aan het eind is.

Bij de te behouden bomen wordt de onderbegroeiing ook zo veel mogelijk gespaard. In het plangebied zijn groepjes bomen en onderbegroeiing immers vaak verstrengeld met elkaar. Wanneer onderbegroeiing hier weggehaald wordt ontstaan ‘kale plekken’ wat de landschappelijke kwaliteit en veiligheid niet ten goede komt. Naar verwachting wordt dit najaar duidelijk welke bomen behouden kunnen worden.

Bij het opstellen van het gebiedspaspoort werd ervan uitgegaan dat de plannen gezamenlijk met David Lloyd opgepakt zouden worden. Dit is echter niet gelukt en hierom zijn de plannen voor de herontwikkeling van het Blinkertgebied zonder de gronden van David Lloyd uitgewerkt. 

De gemeente Capelle aan den IJssel is er echter van overtuigd dat de kwaliteit van het gebied ten goede kan komen als de gronden van David Lloyd alsnog meegenomen kunnen worden bij de planontwikkeling. Binnen de kaders van het gebiedspaspoort mogen nog 18 woningen op de parkeerplaats van David Lloyd gerealiseerd worden. Momenteel zijn gesprekken gaande tussen de gemeente, Van Wijnen en David Lloyd over het betrekken van de gronden van David Lloyd bij de planvorming. Hierbij wordt ook gekeken naar een mogelijke afwijking van het gebiedspaspoort. Als dit het geval is wordt hiervoor een nieuw participatietraject opgestart.

Om te reageren op beschikbare huurwoningen van Havensteder moet u ingeschreven zijn bij Woonnet Rijnmond. Op deze gemeenschappelijke website adverteren alle corporaties in regio Rotterdam de woningen. Naast een geldige inschrijving moet u ook voldoen aan de voorwaarden van passend toewijzen.

De start van de verkoop staat gepland voor het 2e kwartaal 2022. Dan is alle informatie inclusief de prijzen bekend. Als u staat ingeschreven als geïnteresseerde voor meer informatie over dit project krijgt u als eerste bericht.